Geef mij een SUPERDEAL!

Wil jij een SUPERDEAL?!

sluit
OK

De vanbon-sport SUPERDEAL code biedt extra voordeel op speciaal geselecteerde SUPERDEAL producten. Meld je nu aan voor de nieuwsbrief en je ontvangt de gratis SUPERDEAL code. Profiteer nu!

Ben je reeds aangemeld voor de nieuwsbrief maar weet je de SUPERDEAL code niet meer? Vraag je SUPERDEAL code bij ons op: support@vanbon-sport.nl

Zoek

Vind reuze voordelige deals in onze OPRUIMING! (OP=OP)


Garantie & leveringsvoorwaarden

Garantie & leveringsvoorwaarden

Garantie

In het kader van de wet kopen op afstand heeft u na het doen van aankopen bij vanbon-sport het recht op een maximale bedenkperiode van 30 dagen na aflevering van het product, met uitzondering van etenswaren, hierop berust geen bedenkperiode. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, mits het product en de originele verpakking in 100% nieuwstaat zijn.

Indien u een product wenst te retourneren dient u eerst een mail te sturen naar: support@vanbon-sport.nl met in het onderwerp duidelijk vermeld uw ordernummer en uw naam. Geef in dit mailtje aan of u het geretourneerde product wenst te ruilen of wilt laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. De kosten voor het retoursturen van het product is geheel voor kosten van de afzender. Tevens is het risico van beschadiging of het zoekraken van het product tijdens het verzenden altijd voor rekening van de afzender. U dient het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd).


Garantie & leveringsvoorwaarden

 • Artikel 1. Toepasselijkheid
  • 1.1.Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van vanbon-sport zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden ( hierna: Voorwaarden ) van toepassing.
  • 1.2Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
  • 1.3Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
  • 1.4Alle rechten & aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventueel nadere overeenkomsten ten behoeve van vanbon-sport worden bedongen ten behoeve van vanbon-sport ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 • Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
  • 2.1 Alle aanbiedingen van vanbon-sport zijn vrijblijvend . vanbon-sport behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.
  • 2.2Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door vanbon-sport. vanbon-sport is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt vanbon-sport dit mede binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 • Artikel 3. Prijzen en betalingen
  • 3.1De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief BTW en inclusief verzendkosten binnen de België en Nederland en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  • 3.2Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  • 3.3 Betaling dient te geschieden bij aflevering (indien verzonden onder rembours) of bij het ophalen van de bestelling aan de Loudonstraat 75 te Apeldoorn. Ook is het mogelijk om het verschuldigde bedrag te voldoen middels een vooruitbetaling op bankrekeningnummer NL73 RABO 0101848838 (IBAN) of per iDeal.
  • 3.4Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van vanbon-sport is vermeld en dit door vanbon-sport aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren.
   Zie tevens Artikel 11.
 • Artikel 4. Product
  • 4.1Op alle producten hanteert vanbon-sport 100% fabrieksgarantie. Garantieclaims worden door leverancier of producent beoordeelt. Verzendkosten zijn voor eigen rekening.
 • Artikel 5. Levering
  • 5.1 vanbon-sport streeft naar een levertijd van 3 werkdagen.
  • 5.2 vanbon-sport hanteert een maximum levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding hiervan, stelt vanbon-sport de klant telefonisch of per e-mail op de hoogte. De klant kan vervolgens kiezen voor twee opties. Ofwel de klant gaat akkoord met de overschrijding van de maximum levertermijn van 30 dagen, ofwel de klant kan de koop onmiddellijk ongedaan maken.
  • 5.3 De levering van producten geschiedt op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.
  • 5.4 De verzendkosten binnen Nederland en België zijn voor rekening van vanbon-sport.
  • 5.5 Het product kan ook door de koper zelf worden afgehaald aan de Loudonstraat 75 te Apeldoorn.
 • Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
  • 6.1De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan vanbon-sport verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.
 • Artikel 7. Garantie
  • 7.1 De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert.
 • Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
  • 8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u vanbon-sport daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
  • 8.2 Indien is aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord, heeft vanbon-sport de keuze het desbetreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuwe product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
  • 8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen dertig (30) dagen na aflevering vanbon-sport te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen tegen het dan geldende tarief voor uw rekening komen. vanbon-sport verplicht zich het betaalde bedrag, onder aftrek van de kosten voor het retour zenden, binnen 30 dagen aan de klant terug te betalen. (zie ook artikel 12 lid 5)
  • 8.4 vanbon-sport is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde framematen. De op de site aangegeven berekeningen ter bepaling van de framemaat zijn zuiver indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Artikel 9. Bestellingen / communicatie
  • 9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en vanbon-sport, dan wel tussen vanbon-sport en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en vanbon-sport, vanbon-sport niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van vanbon-sport.
 • Artikel 10. Overmacht
  • 10.1Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, vanbon-sport in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat vanbon-sport gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
  • 10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan vanbon-sport kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Artikel 11. Disclaimer
  • 11.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat er altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. vanbon-sport is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.
 • Artikel 12. Diversen
  • 12.1 Indien u aan vanbon-sport schriftelijk opgave doet van een adres, is vanbon-sport gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan vanbon-sport schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
  • 12.2Wanneer door vanbon-sport gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat vanbon-sport deze voorwaarden soepel toepast.
  • 12.3 Indien één (1) of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met vanbon-sport in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door vanbon-sport vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
  • 12.4 vanbon-sport is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 • Artikel 13. Wet koop op afstand
  • 13.1In het kader van de wet kopen op afstand heeft u na het doen van aankopen bij vanbon-sport het recht op een bedenkperiode van 30 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, MITS in 100% nieuwstaat. U dient zelf de verzendkosten voor het terugsturen te betalen. U dient dan een mailtje sturen naar: verkoop@vanbon-sport.nl met in het onderwerp duidelijk vermeld uw ordernummer en uw naam. Geeft u in dit mailtje aan wat u wenst te retourneren en of u het product wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. Het risico van het verzenden is altijd voor rekening van de afzender. Tevens dient U het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd).
 • Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • 14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend nederlands recht van toepassing.
  • 14.2Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Om je beter van dienst te zijn maakt vanbon-sport gebruik van cookies.    X